d
Follow us
  >  Politica de privacitat

Politica de Privacitat

L’accés i ús del lloc web https://eynde.es/ (d’ara endavant, “Web””) atribueix la condició d’usuari al visitant de la Web i implica la total acceptació sense reserves per part de l’usuari de les condicions d’ús vigents a cada moment.

VAN DEN EYNDE DRET PENAL (d’ara endavant, denominada col·lectiva i indistintament “VAN DEN EYNDE”, “nosaltres“, “nostre” o “ens”) considera fonamental la privacitat de les persones, tant dels visitants de la Web com de qualsevol altres afectats que ens proporcionen informació com a part de la prestació de serveis (d’ara endavant i conjuntament, “vostè” o “usuari” i de manera plural, “vostès” o els “usuaris”).

En aquest sentit, VAN DEN EYNDE es compromet al tractament de les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor a cada moment. Concretament, VAN DEN EYNDE complirà amb les premisses establertes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”) i qualsevol altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor a cada moment.

Sobre la base d’això, VAN DEN EYNDE informa de la seva política de privacitat, amb la finalitat de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica.

En utilitzar el nostre lloc web, l’usuari admet que ha llegit i accepta aquesta política de privacitat i nostre AvÍs Legal.

1.- Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del Responsable del tractament: ANDREU VAN DEN EYNDE ADROER

D.N.I.: 46141010-C

Adreça postal: Passeig de Gràcia 12-14, 4º- 2ª, 08007 Barcelona

Telèfon: 93 317 06 54

Fax: 93 412 07 39

Correu electrònic: andreu@icab.cat

2.- En quin moment recollim les teves dades?

Aquesta web és de caràcter informatiu i recull dades personals en els següents moments:

Formulari de contacte o enviament d’un correu electrònic: hi ha disponible en la web un formulari perquè pugui contactar amb nosaltres per a sol·licitar informació o realitzar consultes. En completar aquest formulari li demanem que s’identifiqui i que ens faciliti les seves dades de contacte per a respondre la seva consulta. També pot enviar-nos un correu electrònic per a contactar amb nosaltres. Tots els punts de recollida de dades es dirigeixen a l’usuari de la web i no està previst que es recullin dades de tercers pel que les dades sempre seran aportats per l’interessat.

Mitjançant Cookies: aquesta web instal·la cookies que recullen informació sobre la navegació, li recomanem que llegeixi la política de cookies per a informació completa sobre aquest tema.

3.- Quines són les finalitats principals del tractament de les seves dades?

Les dades personals facilitades i recollides, ja sigui mitjançant els formularis disponibles en la Web o mitjançant l’enviament de correus electrònics, seran emprats per a analitzar la seva consulta, contactar amb vostè per a donar-li resposta i/o enviar-li informació que ens hagi requerit.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Quan envia el formulari o ens envia un correu electrònic ens està donant el seu consentiment per a tractar les seves dades personals en el marc d’aquest tractament concret.

L’informem que les seves dades personals no seran comunicades a tercers.

5.- Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades obtingudes seran conservades durant el temps que triguem a respondre la seva consulta o sol·licitud, i fins i tot amb posterioritat durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, sempre estant degudament bloquejats.

6.- Qui podran ser destinataris de la comunicació de dades?

Depenent dels fins per als quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

Personal autoritzat de VAN DEN EYNDE o els seus representants actuant en nom de VAN DEN EYNDE, subjectes a les lleis de protecció de dades que resultin d’aplicació;

– Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;

– Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregats del tractament de dades, sota les instruccions de VAN DEN EYNDE). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació i havent celebrat el corresponent contracte per encàrrec de tractament, de conformitat amb normativa de protecció de dades aplicables.

Tractem les seves dades dins de l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitéssim utilitzar proveïdors de serveis que realitzin tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament les seves dades.

Per a això, exigim les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis d’acord amb el que s’estableix en el RGPD de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees o que subscrivissin les clàusules tipus de la Unió Europea.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat en el nostre lloc web i que pugui identificar-lo a vostè directament o indirectament.

7.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a VAN DEN EYNDE si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir a aquests.

  • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: VAN DEN EYNDE deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, VAN DEN EYNDE li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
  • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels seus drets li preguem que ens el comuniqui per escrit VAN DEN EYNDE DRET PENAL Passeig de Gràcia 12-14, 4º- 2ª, 08007 Barcelona o enviï’ns un e-mail a: andreu@icab.cat. Si té dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per a això, pot utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que disposa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva pàgina oficial https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.

L’informem del dret que li assisteix a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, específicament, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf, i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

8.- Com protegim les seves dades personals?

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat de la informació, VAN DEN EYNDE aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per a garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, VAN DEN EYNDE prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per a preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, malgrat la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. VAN DEN EYNDE no és responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informació.

9.- Confidencialitat

Els professionals que treballen en VAN DEN EYNDE i que tinguessin algun tipus d’intervenció en els serveis prestats a l’usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a VAN DEN EYNDE, en el seu cas. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

10.- Enllaços

La Web pot contenir enllaços a altres pàgines webs. Tingui en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines webs. Aquesta Política de Privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recapta en la Web. Li recomanem que llegeixi les polítiques de privacitat i tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals pugui enllaçar-se des de la nostra Web o que visiti de qualsevol altra manera.

11.- Xarxes socials

VAN DEN EYNDE té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les quals actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per VAN DEN EYNDE.

VAN DEN EYNDE tractarà les dades en cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de VAN DEN EYNDE podrem informar, als nostres seguidors en la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

VAN DEN EYNDE no extraurà dades personals de les xarxes socials, tret que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

12.- Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què recaptem les seves dades de caràcter personal. VAN DEN EYNDE es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en la Web, per la qual cosa li recomanem que consulti la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a la Web. Si en algun moment decidim usar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

 

Data de l’última actualització: 31 de maig de 2021.